تیزر ششمین دوره جشنواره

تیزر پنجمین دوره جشنواره

تیزر چهارمین دوره جشنواره

 

تیزر سومین دوره جشنواره

 

خبرنامه

دسته ها

افتتاحیه اولین جشنواره فیلم کوتاه افلاکیان شهرستان میانه 1392
تصاویر: 28

اختتاحیه اولین جشنواره فیلم کوتاه افلاکیان شهرستان میانه1392
تصاویر: 58

تقدیر از عوامل اجرایی اولین جشنواره فیلم کوتاه افلاکیان شهرستان میانه1393
تصاویر: 3

افتتاحیه دومین جشنواره فیلم کوتاه افلاکیان شهرستان میانه1393
تصاویر: 64

اختتامیه دومین جشنواره فیلم کوتاه افلاکیان شهرستان میانه 1393
تصاویر: 61

تقدیر از عوامل اجرایی دومین جشنواره فیلم کوتاه افلاکیان شهرستان میانه1393
تصاویر: 24

اولین جلسه شورای سیاست گذاری سومین جشنواره استانی فیلم کوتاه افلاکیان میانه1394
تصاویر: 11

دومین جلسه شورای سیاست گذاری سومین جشنواره افلاکیان 1394
تصاویر: 16

سومین جلسه شورای سیاست گذاری سومین جشنواره افلاکیان 1394
تصاویر: 21

چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری سومین جشنواره افلاکیان در فرمانداری 1394
تصاویر: 31

اولین روز وورک شاپ فیلمسازی در کانون بسیج هنرمندان میانه 1394
تصاویر: 19

دومین روز وورک شاپ فیلمسازی در کانون بسیج هنرمندان میانه 1394
تصاویر: 35

افتتاحیه سومین جشنواره استانی فیلم کوتاه افلاکیان میانه 1394
تصاویر: 107

اختتامیه سومین جشنواره استانی فیلم کوتاه افلاکیان میانه 1394
تصاویر: 41

جلسه شورای سیایت گذاری چهارمین جشنواره استانی فیلم کوتاه افلاکیان میانه1395
تصاویر: 18

رونمایی از پوستر چهارمین جشنواره استانی فیلم کوتاه افلاکیان شهرستان میانه
تصاویر: 5گالری تصاویر پارسی و بهینه شده برای پارسی 'گالری تصاویر ناکسو